Технологични фирми се обединяват в клъстер

Нов клъстер в областта на технологиите и иновациите – Клъстер за иновационни дейности и научни изследвания (КИДНИ) – стартира дейността си през 2016 г. Основната цел на клъстера е да събере на едно място фирми (включително и чрез физическо позициониране), опериращи в ИТ сферата, така че всяка компания да се възползва от знанията, опита и потенциала на „съседите“ по най-оптималния начин.

Реален пример от практиката може да се види при следния случай – фирма (софтуерен разработчик), създаваща приложения за мобилни телефони, използва каналите за продажба на друг член на КИДНИ, чиято основна дейност е разпространението на хардуер.Такива примери от практиката има в много направления, и именно заради оптималното решаване на подобни казуси за възникнали клъстерите.

Създаването на всеки клъстер има редица предимства, и в този смисъл КИДНИ не отстъпва от основните принципи на клъстеризацията, а именно:

  • Създаване на обща инфраструктура за всички участници (включваща административни услуги, пазари, консултации и др.)
  • Съвместни обучения, семинари, информационни срещи, споделяне на опит и най-добри практики
  • Споделяне на иновационни идеи и тестването им в „контролирана“, обща среда
  • Създаване на възможности за лесно и бързо разпространение на информация и сътрудничество между фирмите

Както всеки клъстер, КИДНИ предлага на членовете си набор от услуги, които са достъпни за всички компании и могат да бъдат разширявани и оформяни спрямо изискванията и потребностите на всяка фирма от клъстера.

При старта на сдружението те включват следните направления:

Технологии

Създаване и поддържане на общодостъпна база данни с информация за продуктите и услугите на членовете в КИДНИ. Ресурсно обезпечаване на административните нужди използващи обща инфраструктура водеща до снижаване на разходите. Създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност.

Иновации

Стимулиране на иновационните дейности, чрез съвместно използване на съоръжения, споделени инфраструктури, съвместни инвестиции и обмяна на ноу-хау. Иницииране и подпомагане на иновативни проекти. Извършване на услуги свързани с въвеждането на иновации в индустрията.

Интернет присъствие

Създаване и разширяване на уменията за работа в дигиталната икономика, методически указания за подпомагане за повишаване конкурентоспособността. Подпомагане внедряването на средства за осъществяване на дигитален маркетинг и Интернет търговия.

Достъп до нови пазари

Организиране на съвместни щандове на национални и международни изложения и панаири. Подпомагане на достъп до нови пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници. Регулярни периодични информационни съобщения за целевите пазари и новините в ИКТ.

Обучения

Разработване на уебинари за разпространение на знания, обучения и работни семинари. Организиране и провеждане на обучаващи програми и дейности за подпомагане и повишаване на квалификацията и образованието.

Научни изследвания и развойна дейност

Научни и приложни изследвания в областта на технологиите, цифровизация и автоматизация на индустрията, подпомагане за разпространението и използването им. Реализиране и подпомагане на нови идеи, организация за внедряване на нови продукти и услуги. Съвместни дейности с изследователски центрове.